• dubravka-suica-slide18.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-1AP.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-1L.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-A.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-B.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-C.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-D.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-E.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-F.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-G.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-H.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-I.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-J.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-K.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-M.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-N.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-O.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-Q.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-R.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-S.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-T.jpg
 • Web-Dubravka-Suica-V.jpg
01 Travanj 2016

Pitanje Šuice Komisiji o utjecaju glifosata na ljudsko zdravlje i odgovor Komisije

PITANJE (1.4.2016.)

 

Glifosat, koji je na tržište stigao 1974. godine, najrašireniji je herbicid u svijetu koji može dospjeti u naš organizam preko hrane koju konzumiramo, s čime velik broj ljudi nije upoznat. Britanska agencija za sigurnost hrane procijenila je da je trećina kruha kontaminirana tragovima glisofata. Isto tako, Amerikanci tvrde da je 90 % soje koju oni proizvode kontaminirano glifosatom, a Nijemci pak kažu da je svako drugo pivo kontaminirano spomenutim herbicidom. Njemačko istraživanje u 18 europskih zemalja pokazalo je da prisutnost toksičnog herbicida na bazi glifosata u urinu ima 44 % Europljana.

Prisutnost tragova glifosata u našim tijelima zabrinjavajuća je jer se taj herbicid povezuje s brojnim zdravstvenim problemima, od metaboličkih problema, bolesti jetre i bubrega pa sve do raka. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je glifosat „vjerojatno kancerogen za ljude,” dok Europska agencija za sigurnost hrane smatra da nije vjerojatno da je glifosat kancerogen za ljude.

Namjerava li Komisija provesti dodatna istraživanja o glifosatu i njegovu učinku na ljudsko zdravlje prije nego što se dozvoli njegovo korištenje za još 15 godina kako bi građani Europske unije mogli biti u potpunosti sigurni o štetnosti glifosata na njihovo zdravlje?

 

 

ODGOVOR (27.5.2016.)

 

Odgovor g. Andriukaitisa u ime Komisije

Njemačka, država članica izvjestiteljica, provela je u sklopu ponovne ocjene glifosata sveobuhvatnu i transparentnu procjenu svih dostupnih podataka i informacija, koju su potom pregledali stručnjaci iz svih drugih država članica te iz Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Tijekom stručnog pregleda država članica izvjestiteljica ocijenila je monografiju(1) koju je objavila Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC); EFSA je tu monografiju uvrstila u stručni pregled na razini EU-a kako bi osigurala dostupnost svih relevantnih informacija za donošenje svojeg zaključka(2). Stručni pregled obuhvaćao je i raspravu stručnjaka o kancerogenom i genotoksičnom potencijalu glifosata.

Zaključak tog pregleda jest da nije vjerojatno da postoji opasnost od kancerogenog djelovanja glifosata na ljude. Pri donošenju tog zaključka u obzir su uzeti svi dostupni podaci (regulatorne studije sa smjernicama te objavljena literatura) te su zaključak podržali stručnjaci iz 27 od 28 država članica i EFSA. Europska agencija za kemikalije upravo ocjenjuje dokumentaciju za preispitivanje trenutačnog razvrstavanja glifosata u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008(3).

Dostupan skup podataka za glifosat vrlo je opsežan, što osigurava odgovarajuće informacije na kojima se može temeljiti odluka. Međutim, postupak donošenja odluke o toj dokumentaciji još uvijek je u tijeku. Stoga u ovom trenutku odluka još nije donesena.

U pogledu prisutnosti glifosata u hrani, u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005(4) utvrđene su maksimalne razine ostataka (MRO) pesticida kako bi se osiguralo da su prehrambeni proizvodi koji sadržavaju ostatke u količini nižoj od tih razina sigurni za potrošače.

(1) IARC (2015.), svezak 112. „Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate” (Kancerogenost tetraklorvinfosa, parationa, malationa, diazinona i glifosata). IARC Monographs on the Carcinogenic Risks to Humans (Monografije IARC-a o rizicima od kancerogenosti za ljude).
(2) EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2015. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate” (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari glifosatom). EFSA Journal 2015.;13(11):4302, 107 str. doi:10.2903/j.efsa.2015.4302
(3) Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006. SL L 353, 31.12.2008., str. 1‐1355.
(4) Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (SL L 070, 16.3.2005., str. 1.).

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-002662+0+DOC+XML+V0//HR&language=hr

Moja EUropska putovnica

moja-europska-putovnica-ds

Moje konferencije

moje-konferencije-dubravka-suica

Novosti

VIDEO

 (VIDEO) Kampanja za europske izbore 2019

 video-5

 

(VIDEO) HRT1: Dubravka Šuica "U svom filmu"   
u-svom-filmu
 
(VIDEO) RTL Exkluziv: Poznate Hrvatice nosile humanitarnu modnu reviju 
 

Tweets

Newsletter

Ova web stranica koristi kolačiće i slične tehnologije. Nastavkom pregledavanja stranice pristajete na Uvjete korištenja. Pročitajte više

Prihvaćam